PSZOK

Na terenie Gminy Miasta Lipna funkcjonuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy istniejącym składowisku odpadów -    

 ul. Wyszyńskiego, obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Lipnie, przy ul. Wyszyńskiego 47.

 Do tego punktu można bezpłatnie dostarczać własnym transportem następujące rodzaje odpadów:

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odzież, tekstylia, odpady komunalne ulegające biodegradacji i odpady zielone, przeterminowane lub niewykorzystane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy fluorescencyjne, żarówki, świetlówki, meble i inne odpady wielkogabarytowe pochodzące z gospodarstwa domowego, odpady rozbiórkowe z drobnych remontów oraz zużyte opony pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym.

Do PSZOK przyjmowane są segregowane odpady komunalne dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Lipna.

W punkcie nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne, odpady zawierające azbest, szyby samochodowe, odpady pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej oraz styropian.

 

Godziny otwarcia:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 oraz soboty w godzinach od 1000 do 1500