Dla mieszkańców

Satysfakcja i zadowolenie mieszkańców z naszej pracy jest wskaźnikiem jakości naszych usług

ODPADY

każdego dnia 15 aut zbiera ponad 80 ton nieczystości stałych, które następnie sortujemy i przeznaczamy do utylizacji lub recyklingu
Więcej informacji

CIEPŁO

kotłownia o mocy 20 MW i sieć ciepłownicza o długości ponad 21 km dostarcza ciepło do prawie 300 odbiorców
Więcej informacji

WODA

4 nowoczesne ujęcia wody oraz prawie 20 kilometrowa cieć wodociągowa dostarcza wodę 15 tysiącom mieszkańców Lipna
Więcej informacji

ŚCIEKI

40 km sieci kanalizacyjnej przesyła codziennie 3000 m.sz. ścieków do oczyszczalni miejskiej
Więcej informacji

PSZOK

dla poprawy komfortu mieszkańców prowadzimy 6 punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Więcej informacji

POMOC

służba i pomoc mieszkańcom Lipna jest misją naszego zakładu dlatego łatwo i sprawnie mogą uzyskać pomoc w trudnej sytuacji
Więcej informacji