Prezentowany poniżej (obecny oraz przyszły) pakiet badań nie zamyka naszych możliwości badawczych. Jest wyłącznie wskaźnikiem naszego potencjału badawczego, z którego będą Państwo korzystać.

Badania wody i ścieków

Badanie wody do spożycia

Laboratorium zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków może wykonywać badania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dzięki
temu, że System Zarządzania Laboratorium Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lipnie został
zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lipnie (NR 156/2023 z dnia
19.12.2023).
Laboratorium zapewnia wysoką jakość pobierania próbek i prowadzonych badań potwierdzoną wdrożonym
Systemem Zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące
kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”
Wyniki badań pochodzące z Laboratorium w myśl obowiązującego ustawodawstwa są uznawane przez władze
sanitarne i administracyjne.

W celu określenia zasad w zakresie działań jakościowych w Laboratorium Zarząd Spółki ustanowił POLITYKĘ JAKOŚCI.

 

ABY ZLECIĆ BADANIE WODY NALEŻY:

Krok 1: Wypełnić zlecenie – ZLECENIE WYKONANIA ANALIZ WODY
Krok 2: Przesłać wypełnione zlecenie:
– na adres: lewandowska.lab@puklipno.pl lub
– dostarczyć je osobiście do Laboratorium PUK Sp. z o.o. w Lipnie znajdujące się przy ul. 3 maja 1 f (I piętro pok.
11)
Krok 3: Ustalić termin pobrania/ dostarczenia próbek dzwoniąc pod numer 533 374 149.
Krok 4. Dostarczyć pobraną próbkę wody w ustalonym terminie.
Uwaga: Próbki wody do badania powinny być pobierane przez certyfikowanego próbkobiorcę Laboratorium
PUK Sp. z o.o. w Lipnie.
POBIERANIE PRÓBEK PRZEZ ZLECENIODAWCĘ
W przypadku samodzielnego pobrania próbki przez Zleceniodawcę należy zapoznać się z instrukcją pobierania
próbek: INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK oraz wypełnić PROTOKÓŁ POBIERANIA PRÓBEK
Próbki do badań przyjmowane są po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu:
– do badań mikrobiologicznych od poniedziałku do wtorku w godzinach 7.00 – 11.00
– do badań fizykochemicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 11.00
Uwaga: W przypadku próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę/przedstawiciela Zleceniodawcy,
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania próbki, wybór miejsca pobrania próbki oraz postępowanie z próbką. Wymienione etapy mają wpływ na jakość wyników, a wyniki badań będą się odnosiły
wyłącznie do otrzymanej próbki.
Wyniki badań próbek pobranych i dostarczonych przez Zleceniodawcę/przedstawiciela Zleceniodawcy mogą
zostać uznane przez organy nadzorujące za nieprzydatne do stwierdzenia zgodności w obszarze regulowanym
prawem.


SPRAWOZDANIE Z BADAŃ I FAKTURA


1. Wyniki badań zostaną przedstawione w formie Sprawozdania z badań w ciągu 7 dni od daty
zakończenia badań.
2. Za wykonaną usługę w zakresie badań laboratoryjnych wystawiona zostanie faktura VAT, zgodnie z
wcześniejszymi ustaleniami z Klientem.
3. Sprawozdanie z badań oraz fakturę za wykonaną usługę można odebrać osobiście lub otrzymać pocztą
tradycyjną lub elektroniczną.
4. W przypadku chęci otrzymania faktury drogą elektroniczną, należy wypełnić ZGODĘ NA
OTRZYMYWANIE FAKTUR DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
Skargi oraz reklamacje dotyczące działalności Laboratorium składane są za pośrednictwem sekretariatu PUK w
Lipnie Sp. z o. o. – Ul. K. Wyszyńskiego. 47, 87-600 Lipno lub pod adresem: sekretariat@puklipno.pl
KOSZTY BADAŃ:
1. Kwoty jednostkowych analiz wyszczególniono w obowiązującym cenniku CENNIK USŁUG
LABORATORYJNYCH.
2. Jeżeli interesuje Cię pakiet badań lub stała współpraca– skontaktuj się z nami za pomocą
FORMULARZA ZAPYTANIA OFERTOWEGO lub zadzwoń pod numer 533-374-149. Ustalimy cenę
indywidualnie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG

Laboratorium PUK Sp. z o.o.
ul. 3 maja 1 F, p. 11-11c
87-600 Lipno

Tel.: 533 374 149 e-mail: lewandowska.lab@puklipno.pl

Badanie miodu

Pszczelarzu, badaj miody!

Miód jako środek spożywczy musi spełniać określone wymagania sprecyzowane w krajowych regulacjach prawnych dotyczących żywności a także odpowiednie wymagania jakościowe.
W celu ułatwienia miłośnikom i hobbystom produkcji miodu oceną ich wyrobów,  laboratorium do swej oferty dołącza badania jakościowe miodu.

Zawartość wody nie może przekraczać 23% w przypadku miodu wrzosowego i 20% w pozostałych miodach. Większość miodów zawiera wodę w granicach 17-18%. Poziom ten zależy od stopnia dojrzałości miodu, pory zbioru i warunków klimatycznych [Ouchemoukh, 2010].

Zawartość wody w miodzie bada się za pomocą refraktometru optycznego. Wynik wyrażony jest w procentach wagowych. 

Metoda oznaczenia: Refraktometryczna; według Rozporządzenia MRiRW z dn. 14.01.2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu

Związkami mającymi wpływ na aromat i wyznaczającymi dojrzałość miodu są kwasy organiczne. Ze względu na różnorodną zawartość kwasów organicznych, odczyn miodu jest kwaśny, niezależnie od jego geograficznego pochodzenia, wartość pH polskich miodów odmianowych waha się w granicach: 3,6–5,0 [Madejczyk, 2006].

Najniższą wartość pH mają miody gryczane, natomiast bliżej odczynu obojętnego znajdują się miody: rzepakowy i akacjowy. Według wymagań dopuszcza się, aby zawartość wolnych kwasów wynosiła nie więcej niż 50 mval/kg. Wyjątkiem są zazwyczaj miody gryczane, które bardzo często charakteryzują się wyższą kwasowością.

Metoda badawcza: Miareczkowanie potencjometryczne wg. Rozporządzenia MRiRW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu

Pomiar ten może służyć do charakteryzowania pochodzenia botanicznego badanego miodu, ponieważ w znacznym stopniu zależy od pożytku roślinnego, z którego został wytworzony [Łuczycka i Pentoś 2014].

Zazwyczaj przewodność miodów nektarowych (wiosennych) oscyluje w granicach 0,2 mS/cm, a ze spadzi iglastej wynosi powyżej 1,2 mS/cm. Rozporządzenie MRiRW ustala wartość graniczną tego parametru na 0,8 mS/cm. Poniżej tej wartości miody uznaje się za nektarowe, powyżej spadziowe. Wartości poniżej 0,1 mS/cm mogą oznaczać zafałszowanie miodu inwertem.

Metoda badawcza: Konduktometryczna; wg. Rozporządzenia MRiRW z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu

Zawartość HMF jest powszechnie stosowanym parametrem wskazującym na przegrzewanie, wydłużone przechowywanie oraz zafałszowania miodu np. wysokofruktozowym syropem kukurydzianym. Według wymagań miody nie powinny zawierać więcej niż 40 mg/kg HMF.

Metoda badawcza Spektrofotometryczna; wg. Normy polskiej PN-88/A-77626

Analiza profilu węglowodanowego miodu jest pomocna również w rozróżnieniu rodzaju lub odmiany miodu. Stosunek zawartości fruktozy do glukozy w miodach akacjowych (z robinii akacjowej) jest wyższy (dlatego miody te zachowują płynną konsystencję nawet przez kilka miesięcy) niż w miodach rzepakowych.

Metoda badawczaMetoda enzymatyczna wg. Test Megazyme  K-FRUGL 04/18

Enzymy występują w miodzie w niewielkich ilościach, ale są jego bardzo ważnymi składnikami, ponieważ decydują o procesach dojrzewania i aktywności biologicznej. Aktywność enzymatyczna maleje podczas długiego przechowywania miodu w niesprzyjających warunkach i jest niższa w miodach fałszowanych inwertem.

Metoda badawcza: Spektrofotometryczna; wg. Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.01. w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu

Większość miodów zawiera wodę w granicach 17-18%. Poziom ten zależy od stopnia dojrzałości miodu, pory zbioru i warunków klimatycznych [Ouchemoukh, 2010].

Oznaczenie pH oraz zawartości wolnych kwasów organicznych jest parametrem jakościowym miodów. Według wymagań dopuszcza się, aby zawartość wolnych kwasów wynosiła nie więcej niż 50 mval/kg.

Metoda badawcza: Filtracyjno- Wagowa; wg. Rozporządzenie MRiRW z dn. 14.01.2009 w sprawie metod analiz związanych z dokonywaniem ocen miodu

Wysyłanie próbek

Próbki powinny być dostarczone w opakowaniu czystym, bezwonnym, szczelnie zamkniętym, oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację, zabezpieczonym przed uszkodzeniem, wykonanym ze szkła lub tworzywa sztucznego.

Próbki w ilości minimum 100 g na każdy parametr (500 g na wszystkie wymienione oznaczenia) należy wysłać bądź przynieść na adres Laboratorium PUK, ul. 3 maja 1F; 87-600 Lipno

Wraz z próbką do paczki prosimy włożyć kartkę z informacją o orientacyjnych datach pobrania miodu, jeśli są znane.

Nasze badania. Twoje wyniki

Innowacje zaczynają się w naszym laboratorium