Badanie ścieków

Analiza chemiczna oraz mikrobiologiczna ścieków: komunalnych, przemysłowych, zarówno oczyszczonych, jak i surowych.

Laboratorium PUK oferuje badania ścieków zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami akredytowanymi.

Analizujemy próbki ścieków

1. komunalnych,

2. przemysłowych,

3. oczyszczonych,

4. surowych.

OFERTA OBEJMUJE

1. pobieranie i transport próbek (próbki chwilowe i średniodobowe),

2. badania fizykochemiczne,

3. badania mikrobiologiczne.

Wymagania prawne

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych.

2. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006r, Nr 136, poz. 964 z późn. zm.).