Badania wody

Analiza wody obejmuje badania fizykochemiczne, badania mikrobiologiczne, pobieranie próbek

Laboratorium PUK oferuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody do spożycia zgodnie z aktualnymi wymaganiami przepisów prawa. Zapewniamy Klientom wykonanie badań metodami zatwierdzonymi przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jednocześnie gwarantując wysoką jakość usługi oraz wiarygodność wyników badań.

OFERTA OBEJMUJE

1. pobieranie i transport próbek,

2. badania fizykochemiczne,

3. badania mikrobiologiczne.

 

Laboratorium zapewnia badania zgodne z wymaganiami:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002294